پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

نمای مجموعه پتروشیمی مارون

نمای مجموعه پتروشیمی مارون

طراحی و اجرای قطعات نمای مجموعه پتروشیمی مارون ، ماهشهر 84- 1382