پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت

طراحی و اجرای اولین گنبد تمام کامپوزیت بیست متری مشترک با موسسه کامپوزیت ایران 91-1390