پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

مجموعه شهربازی تهران

مجموعه شهربازی تهران

طراحی و اجرای دستگاه های تفریحی و المان های محوطه سازی مجموعه شهربازی تهران 69 – 1367